บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มอบรางวัลด้านความยั่งยืน Dealer Sustainability Awards 2023 แก่ผู้จำหน่าย ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

ติดต่อ

Carl Byoir & Associates

ดาวน์โหลด

64.68 MB

กรุงเทพฯ. บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ต่อยอดความมุ่งมั่นด้านการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการประกาศรายชื่อผู้จำหน่าย 4 รายที่ได้รับรางวัลในการประกวด Dealer Sustainability Awards 2023 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจและแนวทางในการขับเคลื่อนความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อผลักดันกลุ่มผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยู และมินิ อย่างเป็นทางการให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงริเริ่มแนวทางแก้ไข พร้อมขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

การประกวดครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CHOICEISYOURS 2023 ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมแนวคิดด้านหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ส่งเสริมการรังสรรค์และนำเสนอไอเดียด้านความยั่งยืนที่แปลกใหม่ และสามารถต่อยอดไปสู่โครงการอันเป็นรูปธรรมแก่ชุมชนในประเทศไทยได้ โดยแบ่งออกโครงการ CHOICEISYOURS เป็นสองส่วน คือการประกวดแนวคิดด้านความยั่งยืนสำหรับนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งได้ประกาศผู้ชนะทั้ง 6 ทีมไปในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และสำหรับเครือข่ายผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เพื่อร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างและทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ การประกวดรางวัล Dealer Sustainability Awards 2023 มีผู้เข้าประกวดจากเครือข่ายผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ทั่วประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม รวมถึงพนักงาน ของผู้จำหน่ายของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ซึ่งการมอบรางวัลในปีนี้ ครอบคลุมทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แนวคิดทรัพยากรหมุนเวียน การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการส่งเสริมการใช้ยนตรกรรมไฟฟ้า โดยผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจและการลงมือปฏิบัติจริงจนมีผลลัพธ์อันเป็นที่ประจักษ์ โดยตัดสินภายใต้เกณฑ์ตามหลักการ ESG หรือแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 3 ปัจจัยหลัก คือ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)

มร. อเล็กซานเดอร์ บารากา ประธานและซีอีโอ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ได้กล่าวว่า “การแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างแท้จริง จะสำเร็จลุล่วงไปได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันเท่านั้น นั่นเป็นสาเหตุที่เราผลักดันแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในเครือข่ายผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยู และมินิอย่างเป็นทางการของเรามาอย่างต่อเนื่อง รางวัล Dealer Sustainability Awards 2023 ยังได้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นอันน่าประทับใจจากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อสร้างอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และมีความยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ต่างตรงตามวิสัยทัศน์ระดับโลกของทางบีเอ็มดับเบิลยูในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนตลอดห่วงโซ่คุณค่าภายในปี พ.ศ. 2593”

สำหรับผู้ชนะรางวัล Dealer Sustainability Awards 2023 ในแต่ละหมวดหมู่ ได้แก่:

รางวัลยอดเยี่ยมด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(Excellence in CO2 Reduction Initiatives)
ผู้ชนะ: โครงการ “Cherdchai Eco Action” จากเชิดชัย ออโต้เฮ้าส์

ในภาพ – คุณ ปริญ กัญจนาทิพย์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชิดชัย ออโต้เฮ้าส์ จำกัด ร่วมรับมอบรางวัลยอดเยี่ยมด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จาก มร. อเล็กซานเดอร์ บารากา (ซ้าย) ประธานและซีอีโอ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย

เชิดชัย ออโต้เฮาส์ ได้ดำเนินการตามแนวคิดด้านความยั่งยืนควบคู่กันไปในหลายมิติ ครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานในหลายภาคส่วน เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมุ่งสู่เป้าหมายเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 ภายใต้การดำเนินโครงการดังกล่าว เชิดชัย ออโต้เฮาส์ได้เริ่มหันมาประยุกต์ใช้หลอดไฟ LED และติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์บนหลังคาโชว์รูมเพื่อผลิตพลังงานสะอาดและหมุนเวียน เพื่อชดเชยการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยสามารถผลิตไฟฟ้าเองได้มากถึง 70% ทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 317,400 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 136,400 กิโลกรัม/ปี เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 3,500 ต้น และยังได้มีการริเริ่มกิจกรรมปลูกต้นไม้ 1,000 ต้น เพื่อเป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งในการชดเชยการใช้พลังงานไฟฟ้า

นอกจากนี้ ความมุ่งมั่นที่มีต่อความยั่งยืนยังต่อยอดไปถึงเรื่องพนักงานของเชิดชัย ออโต้เฮาส์ โดยบุคลากรจะได้รับการฝึกอบรมเรื่องหลักปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทางบริษัทเองก็ตั้งเป้าว่าจะเข้าร่วมในกิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Carbon Credit) อีกด้วย นอกเหนือไปจากนั้น ยานพาหนะที่ใช้งานในพื้นที่ของโชว์รูมยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นยานยนต์ไฟฟ้า และยังมีการติดตั้งสถานีชาร์จในพื้นที่ โดยทางเชิดชัย ออโต้เฮาส์ ยังได้ร่วมมือกับขนส่งมวลชนท้องถิ่นเพื่อให้ทั้งลูกค้าและพนักงานสามารถใช้ประโยชน์จากการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ตามจุดประสงค์ที่ต้องการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในระดับบุคคลลงอย่างเห็นได้ชัด

รางวัลยอดเยี่ยมด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน
(Excellence in Employee Engagement Initiatives)
ผู้ชนะ: โครงการ “Passion Drives Us Forward, Your Step Makes a Difference” จากยุโรปา มอเตอร์

ในภาพ – คุณกลิน พิพัฒน์อนันต์กุล (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-รถยนต์มือสอง บริษัท ยุโรปา มอเตอร์ จำกัด
พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมรับมอบรางวัลยอดเยี่ยมด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน จาก มร. อเล็กซานเดอร์ บารากา (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานและซีอีโอ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย

ยุโรปา มอเตอร์ ได้คว้ารางวัลในหมวดการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรางวัลหมวดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในปี 2566 นี้ จากผลงานความทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการผลักดันเรื่องสุขภาพที่ดีและสวัสดิการความเป็นอยู่ของพนักงาน ทั้งนี้ โครงการของยุโรปา มอเตอร์ ได้กระตุ้นให้พนักงานของบริษัทดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดในระยะเวลา 40 วัน โดยพนักงานจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทางองค์กร ทั้งในด้านการฝึกอบรม จากโค้ชด้านโภชนาการและสุขภาพ และจากการบริการวัดค่าทางร่างกายในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการก้าวไปข้างหน้าให้ถึงเป้าหมาย 40,000,000 ก้าว ผ่านพลังของการออกกำลังกายของทั้งทีม

นอกเหนือไปจากการสร้างผลกระทบในเชิงบวกในกลุ่มพนักงาน ยุโรปา มอเตอร์ ยังได้สมทบยอดบริจาคโดยทุกๆ 10,000 ก้าว คิดเป็นเงิน 40 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 160,000 บาท จากจำนวนก้าวของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 40,000,000 ก้าว ซึ่งได้มอบเป็นของขวัญจากสุขภาพที่ดีให้แก่มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รางวัลยอดเยี่ยมด้านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Excellence in Circularity Initiatives)
ผู้ชนะ: โครงการ “Share for More” จากมิลเลนเนียม ออโต้

ในภาพ – ดร. สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม, คุณเจิดนภางค์ ธรรมชวนวิริยะ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีกลุ่ม, คุณอาสา ปิยะรัฐ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจกลุ่ม และคุณศรันย์ อรรถเวทยวรวุฒิ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ร่วมรับมอบรางวัลยอดเยี่ยมด้านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน จาก มร. อเล็กซานเดอร์ บารากา (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานและซีอีโอ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย

ทีมมิลเลนเนียม ออโต้ ได้ตั้งเป้าหมายในการจัดการกับปัญหาเรื่องขยะบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ในทุกภาคส่วนขององค์กร เพื่อนำสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่น โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งทีมงานขึ้นมาเพื่อผลักดันเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึ่งพนักงานได้เริ่มต้นทำแคตตาล็อกและจัดหมวดหมู่สิ่งของและวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ ที่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ก่อนจะนำผลสำรวจที่ได้ไปส่งให้กับทีมงานเพื่อสร้างแผนปฏิบัติงานต่อไป

นอกจากการหาแนวทางใหม่ในการใช้ประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้ พนักงานของมิลเลนเนียม ออโต้ ยังได้ร่วมกันรวบรวมสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ยังอยู่ในสภาพดี ซึ่งรวมถึงการรวบรวมขวดน้ำพลาสติก 7,000 ขวด เพื่อนำไปบริจาคให้แก่วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านกระบวนการรีไซเคิล และนำมาทำเป็นจีวร และการบริจาคปฏิทินเก่าสำหรับนำมาผลิตเป็นหนังสือเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา นอกจากนี้ ยังมีการริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 ซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันความรับผิดชอบต่อสังคมว่าองค์กรสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

รางวัลยอดเยี่ยมด้านการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
(Excellence in Electromobility Initiatives)
ผู้ชนะ: โครงการ “Beyond Expectations: E Drive” จากเพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส

ในภาพ – มร. พอล ชาง อิน เชง (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมงานจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส ร่วมรับมอบรางวัลยอดเยี่ยมด้านการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
จาก มร. อเล็กซานเดอร์ บารากา (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานและซีอีโอ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย

หนึ่งในบทบาทสำคัญของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป คือการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มุ่งสู่ยานพาหนะที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของเพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ ที่เร่งผลักดันการเดินทางสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าด้วยการนำรถยนต์ไฟฟ้าจากบีเอ็มดับเบิลยูหลากหลายซีรีส์ มาใช้เป็นรถประจำตำแหน่งของทีมผู้บริหาร รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยมีการมอบเงินสนับสนุนให้แก่พนักงานที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า

นอกจากนี้ ทางผู้จำหน่ายยังได้ตั้งรางวัลพิเศษให้แก่พนักงานขายของเพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ ที่สามารถช่วยผลักดันยอดขายของรถไฟฟ้า รวมถึงช่วยแชร์เรื่องราวดี ๆ และมีความสร้างสรรค์ เกี่ยวกับผลกระทบในเชิงบวกของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์แก่ลูกค้าชาวไทยอีกด้วย

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตามเป้าหมายหลักในความพยายามที่จะรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) โดยได้ดำเนินการร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ CHOICEISYOURS มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565 ทั้งสำหรับเครือข่ายผู้จำหน่ายของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย และการร่วมมือกับอีก 6 องค์กรชั้นนำ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนให้แก่นิสิตนักศึกษา ได้แก่ กลุ่มเซ็นทรัลและมูลนิธิชัยพัฒนา ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เอสซีจี โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ และเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) โดยบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป จะยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนผลกระทบเชิงบวกที่ทุกคนสามารถ “เลือก” ที่จะลงมือทำเพื่อสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายครั้งยิ่งใหญ่นี้ร่วมกัน

รูปภาพเพิ่มเติม

รางวัลยอดเยี่ยมด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Excellence in CO2 Reduction Initiatives) ผู้ชนะ: โครงการ “Cherdchai Eco Action” จากเชิดชัย ออโต้เฮ้าส์
รางวัลยอดเยี่ยมด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Excellence in CO2 Reduction Initiatives) ผู้ชนะ: โครงการ “Cherdchai Eco Action” จากเชิดชัย ออโต้เฮ้าส์
รางวัลยอดเยี่ยมด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Excellence in Employee Engagement Initiatives) ผู้ชนะ: โครงการ “Passion Drives Us Forward, Your Step Makes a Difference” จากยุโรปา มอเตอร์
รางวัลยอดเยี่ยมด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Excellence in Employee Engagement Initiatives) ผู้ชนะ: โครงการ “Passion Drives Us Forward, Your Step Makes a Difference” จากยุโรปา มอเตอร์
รางวัลยอดเยี่ยมด้านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Excellence in Circularity Initiatives) ผู้ชนะ: โครงการ “Share for More” จากมิลเลนเนียม ออโต้
รางวัลยอดเยี่ยมด้านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Excellence in Circularity Initiatives) ผู้ชนะ: โครงการ “Share for More” จากมิลเลนเนียม ออโต้
รางวัลยอดเยี่ยมด้านการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (Excellence in Electromobility Initiatives) ผู้ชนะ: โครงการ “Beyond Expectations: E Drive” จากเพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส
รางวัลยอดเยี่ยมด้านการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (Excellence in Electromobility Initiatives) ผู้ชนะ: โครงการ “Beyond Expectations: E Drive” จากเพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

BMW Group Thailand and Park Hyatt Bangkok redefine luxury travel with BMW i7_1
บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ร่วมกับโรงแรมพาร์คไฮแอท กรุงเทพฯ ยกระดับประสบการณ์การเดินทางสไตล์ลักชูรี ด้วยบีเอ็มดับเบิลยู i7
บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ร่วมมือกับโรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ ยกระดับประสบการณ์บริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อการเดินทางเหนือระดับด้วยบริการลีมูซีนสุดพรีเมียมกับรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู...
อ่านเพิ่มเติม
CHOICEISYOURS2024 (1)
7 องค์กรชั้นนำของไทย ร่วมผลักดันคอนเซ็ปต์เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยโครงการ CHOICEISYOURS ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม พร้อมแนะนำ บางจาก คอร์ปอเรชัน ในฐานะพาร์ทเนอร์ใหม่ และปรับโฉมรูปแบบการแข่งขันให้เข้มข้นยิ่งขึ้น
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มูลนิธิชัยพัฒนา เอสซีจี ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย กลุ่มเซ็นทรัล โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ พร้อมขยายความร่วมมือกับอีกหนึ่งพันธมิตร...
อ่านเพิ่มเติม
7Series with Oriental (6)
บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จับมือโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ร่วมมอบประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟสุดหรูด้วยบีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 7
บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ร่วมกับโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่ในการมอบประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟสุดหรูให้แก่แขกผู้เข้าพัก...
อ่านเพิ่มเติม
BMW Group Thailand Q1 2024 Performance
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ครองแชมป์ผู้นำตลาดกลุ่มรถยนต์พรีเมียมต่อเนื่องในไตรมาสแรกของปี 2567 ด้วยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ท้าทาย ด้วยการครองตำแหน่งผู้นำตลาดรถยนต์พรีเมียมของประเทศไทยในไตรมาสแรกของปี...
อ่านเพิ่มเติม
BMW Group Thailand received 14 Car & Bike of the Year 2024 awards
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นหนึ่งในกลุ่มยานยนต์ระดับพรีเมียม กวาดรางวัลสองเวทีซ้อน คว้า 14 รางวัลจากเวทีCar & Bike of the Year 2024 ด้วยแบรนด์บีเอ็มดับเบิลยู มินิ และบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด พร้อมรับรางวัลบริษัทรถยนต์ขวัญใจมหาชนอันดับหนึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากการสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2023-2024
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ต่อยอดความแข็งแกร่งด้านการเป็นผู้นำความเป็นเลิศในกลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์ระดับพรีเมียมของประเทศไทย คว้า 14 รางวัลจากเวที Car...
อ่านเพิ่มเติม
BMW Group Manufacturing Thailand & King Mongkut’s University of Technology North Bangkok University of Technology North Bangkok MOU_1
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับเยาวชนไทย
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย (BMT) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) เพื่อผสานการทำงานในด้านการศึกษา...
อ่านเพิ่มเติม
Scroll to Top

ข้อกำหนดการใช้งาน / ข้อความสงวนลิขสิทธิ์

โปรดรับทราบข้อกำหนดการใช้งานเพื่อที่จะเริ่มดาวน์โหลดเนื้อหา

ข้อกำหนดการใช้งาน / ข้อความสงวนลิขสิทธิ์

โปรดรับทราบข้อกำหนดการใช้งานเพื่อที่จะเริ่มดาวน์โหลดเนื้อหา